Om als speler de kans te krijgen aan de competitiewedstrijden deel te nemen, is het noodzakelijk aan een aantal administratieve formaliteiten (aansluiting, lidgeld, medische keuring) te voldoen.
Ter verduidelijking wensen wij hier ouders, spelers en andere belanghebbenden de nodige informatie te bieden aangaande deze formaliteiten.


Aansluiten :
Vanaf de leeftijd van 6 jaar kan ieder kind zich aansluiten bij vzw BBC Cosmo Genk. Vooraleer aan te sluiten, krijgt het kind gedurende een proeftraining om de kans te ervaren of deze sport hem/haar ligt.
Tijdens deze training is het kind nog NIET verzekerd door de club en gebeurt de sportbeoefening op eigen risico. vzw BBC Cosmo Genk aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen.
De club behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren indien het team waarvoor de
kandidaat-speler zich aanbiedt reeds volzet is.
Indien deze eerste ervaring meevalt, zal worden gevraagd een licentieformulier in te vullen als lid van de club.
Deze licentie, samen met een medisch getuigschrift en het betalen van het lidgeld, geeft het kind de toelating deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden.
Belangrijk : Je kan pas deelnemen aan een competitiewedstrijd drie dagen nadat je aansluitingsformulier werd verzonden.
Lidgelden :
Van zodra U (of uw kind) aangesloten is bij de Basketbal.Vlaanderen, kan U (of uw kind) bij ongeval genieten van een verzekering 'lichamelijke letsels' of 'burgerrechterlijke aansprakelijkheid', beiden afgesloten via Basketbal.Vlaanderen bij de verzekeringsmaatschappij ETHIAS. Deze aansluiting gebeurt via de secretaris die de nodige papieren zal opmaken en aan de betreffende instanties zal doorgeven.
Vanaf dat ogenblik moet er ook lidgeld betaald worden. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald en bedraagt voor het seizoen 2022-2023:
• Jeugd:
1ste lid : 290 €
2de en volgende leden van hetzelfde samenwonende gezin : 10 euro korting
Een bedrag van 20 Euro kan terugverdiend worden via onze eetdag.
Vanaf U16 wordt er verwacht om prestaties te doen voor de club (fluiten of ondersteuning start2basket): de speler krijgt 10 euro per prestatie.
• Senior :
250,00 €
2de en volgende leden van hetzelfde samenwonende gezin : 10 euro korting
Een bedrag van 20 Euro kan terugverdiend worden via onze eetdag.

Senioren worden verwacht om minimaal 3 prestaties te doen voor de club (fluiten en/of ondersteuning start2basket). Ze krijgen hiervoor 10 euro per prestatie.
• Start2basket:
Dit lidgeld wordt nog bepaald.
2de en volgende leden van hetzelfde samenwonende gezin : 10 euro korting
De betaling gebeurt door overschrijving op de rekening bij BELFIUS (IBAN : BE80 0682 4217 5277) van vzw BBC Cosmo Genk, met duidelijke vermelding van naam en voornaam van de speler in de mededeling. In het lidgeld is inbegrepen :
• een spelerslicentie bij Basketbal.Vlaanderen
• een verzekering bij Ethias (via Basketbal.Vlaanderen) voor lichamelijke ongevallen en burgelijke aansprakelijkheid
• alle trainingen (minimum 2 x per week behalve start2basket : 1 x per week)
• alle wedstrijden (oefenwedstrijden, bekerwedstrijden, competitiewedstrijden, tornooien)
• de onkostenvergoedingen van de opgeleide en gediplomeerde trainers
• de onkosten van de scheidsrechters
• het ter beschikking stellen van de wedstrijdkledij
• het gebruik van de sporthal
Stages die de club bijkomend inricht, zijn niet inbegrepen in het lidgeld.
Na akkoord van penningmeester / voorzitter is het mogelijk een regeling te bekomen voor een gespreide betaling van het lidgeld. Er worden geen verminderingen toegestaan voor spelers die maar gedeeltelijk de trainingen kunnen volgen.
Eveneens zal er geen terugbetaling van (een deel) het lidgeld zijn als de speler wegens ketsuur of ziekte niet meer kan deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden.
Een deel van het lidgeld kan gerecupeerd worden via het ziekenfonds. Bezorg ons tijdig uw ziekenfondsattest ter ondertekening.
Een speler die niet in orde is met zijn lidgeld is niet verzekerd en kan dus niet meespelen (geen trainingen en geen wedstrijden) !!
Ongevallen : Als ingeschreven speler bij Basketbal.Vlaanderen ben je verzekerd tegen ongevallen en kwetsuren.
Elk ongeval met dokterstussenkomst, moet binnen de zeven werkdagen aan de verzekering gemeld worden.
Aangifteformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris.
Het ingevulde formulier moet binnengebracht worden bij de secretaris.
Huishoudelijk reglement :
Bij elke organisatie horen enkele afspraken en regels die voor een goed verloop en een gezellige sfeer zorgen. Onze club heeft deze regels verzameld in haar Huishoudelijk Reglement en Gedragsregels (te vinden onder de rubriek ‘Onze Club/Documenten’).
Door de betaling van je lidgeld, aanvaard je deze reglementen !
Uitschrijven :
Je kan je als lid uitschrijven bij de club, van 1 mei tot 31 mei. Hiervoor moet je een aangetekende brief schrijven gericht aan de clubsecretaris.
Ook als je wil muteren naar een andere club, moet je deze procedure volgen.

Ter info: sport je graag maar is het financieel moeilijk, dan kan je via Rap op Stap 50% van je lidgeld betaald krijgen indien je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Inwoner van Genk
  • Verhoogde tegemoetkoming en geen cliënt zijn bij het OCMW
  • Kinderen en jongeren tot 26 jaar

Meer info vind je hier.