Cosmo Genk BBC wil een sportvereniging zijn die kinderen, jongeren en volwassenen kansen biedt om via basketbal zichzelf maximaal te ontplooien.

We leiden daarom spelers niet enkel sportief op, maar brengen ze ook maatschappelijke waarden bij.

Het huishoudelijk reglement is een instrument om de samenwerking en goede verstandhouding in de club te ondersteunen. Iedereen die zich inzet voor de club zoals bestuursleden, coaches, ploegverantwoordelijken, tafelofficials, sportief comité en spelers doen dit op vrijwillige basis en kunnen bij onduidelijkheden of conflicten terugvallen op dit huishoudelijk reglement.

Eigen aan de structuur van een vzw, beslist de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering over de inhoud van dit huishoudelijk reglement.

De bestuursleden, de coaches en afgevaardigden van de club gaan ervan uit dat deze regels gelezen en nageleefd worden door iedereen die betrokken is bij Cosmo Genk BBC.


Basketbal is een ploegsport waarin men pas tot prestaties kan komen als de sterkte van de ploeg meer is dan de optelsom van de individuele capaciteiten van iedere speler.

Cosmo Genk BBC tracht aan iedere speler basketbal aan te bieden, dit onder begeleiding van vakkundige en gediplomeerde coaches. Hierdoor geven we de spelers de mogelijkheid om later door te groeien naar hun hoogst bereikbare niveau en verzekeren we zodoende een degelijke doorstroming naar onze senior teams.

Bij onze sportieve doelen wenst de club haar spelers belangrijke bijkomende waarden bij te brengen zoals verantwoordelijkheidszin, stiptheid, vastberadenheid, respect, verdraagzaamheid, discipline, doorzettingsvermogen, sociaal gedrag, luisterbereidheid, openheid en vooral teamspirit. We willen met andere woorden iedere jongere via de basketbalsport zoveel mogelijk de kans bieden zichzelf te ontplooien tot gezonde, sociale en ruimdenkende adolescent.

Daarnaast wil de club een financieel gezonde en gezellige vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, met een sportieve ingesteldheid die de toekomst moet verzekeren.

 

 

 

3. ADMINISTRATIEVE AFSPRAKEN

 

3.1   LID WORDEN:

 • Vanaf het schooljaar waarin een kind zeven jaar wordt, kan het zich aanmelden bij Cosmo Genk BBC als speler. Vooraleer over te gaan tot een aansluiting bij onze club, krijgt de speler gedurende een viertal trainingen de kans te ervaren of deze sport hem/haar

Tijdens deze vier trainingen is het kind nog NIET verzekerd door de club en gebeurt de sportbeoefening op eigen risico. Cosmo Genk BBC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen.

 • Het nieuwe clublid wordt gevraagd een inlichtingenformulier voor de club in te
 • Elk clublid sluit zich aan bij de VBL (Vlaamse Basketbal Liga) en is gebonden aan Cosmo Genk BBC. Nieuwe leden moeten daarom een licentieformulier van de VBL

Hiermee word je definitief lid van de club.

 

 

3.2   LIDGELD:

 • Om deel te nemen aan de trainingen en competitie, is elk lid verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen aan de club. Deze bijdrage moet door bestaande leden betaald worden vóór 15 september of door nieuwe leden betaald worden binnen 20 dagen na de aansluiting bij de
 • Spelers die hun lidgeld niet tijdig betalen kunnen niet deelnemen aan wedstrijden en
 • Betaalde lidgelden worden niet
 • Na akkoord van penningmeester of voorzitter is het mogelijk een regeling te bekomen voor een gespreide betaling van het
 • Er worden geen verminderingen toegestaan voor spelers die de trainingen maar gedeeltelijk kunnen volgen.
 • Een deel van het lidgeld kan gerecupereerd worden via het ziekenfonds. Via je persoonlijke sportadministratie-account is het ingevulde ziekenfondsattest beschikbaar zodra het lidgeld betaald en geregistreerd is. (Handleiding op http://www.cosmogenkbbc.be, ga naar “club

informatie” → “documenten” → “administratie” → ”SportAdministratie”.)

 • Stages die de club bijkomend inricht, zijn niet inbegrepen in het

 

3.3   WAT IS INBEGREPEN IN HET LIDGELD:

 • Een spelerslicentie bij de
 • Vanaf de aansluiting bij de VBL zijn de leden verzekerd volgens de reglementen van de VBL. De polisvoorwaarden zijn na te lezen op de site van de
 • Alle wedstrijden (oefenwedstrijden, bekerwedstrijden, competitiewedstrijden, tornooien).
 • De vergoedingen van de opgeleide en gediplomeerde
 • De onkosten van de
 • Het ter beschikking stellen van de
 • Het gebruik van de
 • Een opwarming T-shirt.

 

 

 

3.4   BIJKOMENDE FORMALITEITEN:

 • Tegen de datum van de eerste wedstrijd moet elke speler een medisch getuigschrift van het opgelegde model (VBL) laten invullen door een erkend geneesheer naar keuze. Dit medische getuigschrift moet bij aanvang van elk nieuw seizoen vernieuwd

Spelers zonder medisch getuigschrift mogen niet aan officiële wedstrijden deelnemen.

(Het medisch getuigschrift is terug te vinden op http://www.cosmogenkbbc.be, ga naar “club informatie” → “documenten” → “administratie” → ”Medisch Getuigschrift”.)

 • Vanaf de categorie U16 moeten spelers, coach en tafelverantwoordelijken hun identiteitskaart kunnen voorleggen. Vanaf de tweede keer dat de identiteitskaart vergeten wordt, zal het clublid de door de VBL opgelegde boete zelf Indien de boete niet betaald wordt mag het clublid niet meer deelnemen aan wedstrijden.
 • De club verbindt zich ertoe zich te houden aan de wet op de privacy. Persoonlijke gegevens van alle leden worden enkel intern gebruikt en worden ter registratie doorgegeven aan de
 • De club behoudt zich het recht om beeldmateriaal te maken, onder welke vorm dan ook, van de door de club georganiseerde activiteiten. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden in publicaties van de club met als doel promotie te maken voor de werking van de club. Misbruik mag te allen tijde gemeld worden bij het dagelijks bestuur van de
 • Ledeninformatie kan steeds via de persoonlijke sportadministratie-account worden aangevuld of aangepast. (Handleiding op http://www.cosmogenkbbc.be, ga naar “club informatie” → “documenten” → “administratie” → ”SportAdministratie”.)

 

 

 

4. FUNCTIONELE AFSPRAKEN

 

 

4.1   AANWEZIGHEID EN STIPTHEID:

 • Iedere speler is verplicht aan de trainingen en wedstrijden deel te
 • Waarschuw je coach tijdig en persoonlijk indien je niet kan deelnemen aan een training of wedstrijd. Doe dit niet via   “Whatsapp groepen”, maar  stuur  de  coach  een  persoonlijk  bericht. Om een goede voorbereiding van training of wedstrijd te maken is het belangrijk het aantal spelers te kennen.
 • De coaches houden een lijst bij van de aanwezigheden van de spelers op de trainingen. Blijft een van hun spelers naar hun mening al te vaak van de trainingen weg dan melden zij dat aan het bestuur. Het bestuur zal dan met de betrokken speler of eventueel met de ouders contact opnemen.
 • Bij regelmatige afwezigheid op training of wedstrijden, zonder de coach hiervan op de hoogte te brengen, kunnen sancties
 • Kom steeds op tijd:
  • Trainingen : 5 min. voor aanvang van de training in sportkledij klaar staan
  • Wedstrijd : 45 min. voor de wedstrijd aanwezig zijn en 30 min. voor aanvang van de wedstrijd in uitrusting ter beschikking zijn van de coach
 • De verantwoordelijkheid van de coach over de spelers (tem U16) eindigt 15 min. na de

 

 

 

 • Niemand verlaat de training zonder toestemming van de
 • Tijdens de rust van een wedstrijd blijven de spelers in principe bij de coach en gaan niet naar de cafetaria tenzij anders afgesproken met de
 • Studies zijn belangrijk voor je toekomst en komen altijd op de eerste Zorg steeds voor een degelijke planning van je schoolwerk, basketbalverplichtingen en andere activiteiten.
 • Als een coach door bepaalde omstandigheden niet aanwezig kan zijn tijdens een training of wedstrijd zoekt deze een vervanger. Indien er geen vervanger gevonden wordt neemt de coach contact op met het bestuur zodat er een oplossing kan gevonden worden om de training of wedstrijd toch te kunnen laten

 

4.2   INFRASTRUCTUUR EN MATERIAAL:

 • Draag zorg voor het materiaal in de sporthal en voor de ter beschikking gesteld
 • Tijdens trainingen en wedstrijden mag er enkel water gedronken worden op het basketbalterrein. Er wordt ook niet gegeten op het
 • Na een training of wedstrijd worden de ballen en ander gebruikte materialen door de spelers en coach terug op de voorziene plaatsen opgeborgen. Verlaat de zaal opgeruimd en proper. Laat niets
 • Indien de coach als laatste een training of wedstrijd heeft in de sporthal, sluit deze de ballenrekken en de materiaalkisten af en controleert nog even als alles netjes is
 • Na de wedstrijd zijn de spelers verantwoordelijk voor het opruimen van het gebied aan de spelersbank. Afval hoort thuis in de
 • De kleedkamer en douches zijn geen speelruimten. Je laat de kleedkamer netjes achter. Afval hoort in de vuilnisbakken. Vergeten kledij wordt door de laatste meegenomen en/of afgegeven aan een
 • Blijf niet nutteloos lang in de kleedkamers na de wedstrijd of training. De kleedkamers dienen enkel om zich om te kleden en te
 • Alleen de spelers, de coach en de ploegverantwoordelijke komen in de kleedkamers (uitzondering voor de ouders van de U8 en U10).
 • De inkomhal, gangen, liften en cafetaria zijn geen speelruimte. Spelen met een bal, tikkertje, verstoppertje en dergelijke doen we er
 • Cosmo Genk BBC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van voorwerpen. Breng dus geen waardevolle spullen mee naar de trainingen of
 • Het gebruiksreglement van het SportinGenk park moet te allen tijde gerespecteerd

 

4.3   KLEDIJ, SCHOEISEL EN HYGIËNE:

 • De sportvloer mag enkel betreden worden met aangepast schoeisel. Dit houdt ook in dat de zool vrij moet zijn van zand, steentjes en ander
 • Draag geen attributen (oorringen, armbandjes, uurwerk…) tijdens de training of

Deze kunnen kwetsuren bij de speler zelf of een medespeler veroorzaken.

 • Bij de wedstrijdopwarming is het verplicht om het opwarmingsshirt te dragen dat door de club werd

 

 

 

 • De wedstrijduitrusting wordt aangeboden door de club. Er wordt dan ook extra zorg aan besteed.
 • Tijdens de wedstrijd moeten de truitjes steeds in de broek zitten. Een ondertruitje mag op voorwaarde dat het dezelfde kleur heeft als de hoofdkleur en mits toestemming van de
 • Na de wedstrijd wordt de wedstrijduitrusting verzameld bij de afgevaardigde, kapitein of
 • Voor het wassen van de wedstrijduitrusting wordt, volgens een beurtrol, na elke wedstrijd een speler/ouder aangeduid. Deze is dan ook verantwoordelijk voor het meenemen en gewassen terugbrengen
 • De gewassen uitrusting wordt terugbezorgd aan de coach of ploegverantwoordelijk de eerste training volgend op de
 • Vanaf de leeftijdsgroep U12, wordt er na een wedstrijd altijd gedoucht. Het douchen verloopt ordelijk. Zorg dat de douche proper achtergelaten wordt en kijk na of je niets vergeten bent. Ook na de trainingen staan de douches ter beschikking van de
 • We verwachten dat de spelers zich verzorgen: vingernagels moeten steeds kort geknipt zijn, lang haar draag je
 • Op training draag je basketbalkledij naar keuze (T-shirt, short en basketbalschoenen).

 

 

4.4   GEKWETST

 • Wie gekwetst is, waarschuwt zo snel mogelijk de coach. Hij zal je adviseren over de medische omkadering van de
 • Je blijft bij de ploeg horen. Dit betekent dat je de trainingen indien mogelijk bijwoont en naar de wedstrijden van je ploeg gaat. Als gekwetste speler kan je je ploegmaten immers nog steeds komen

 

4.5   ENGAGEMENT OUDERS

 • Helpende handen maken het werk lichter en zijn een vorm van waardering ten aanzien van de club. Uiteindelijk is alle werk dat binnen de club geleverd wordt op vrijwillige basis en dit voor het welzijn van zijn spelers. Steek daarom af en toe een handje toe tijdens wedstrijden, in de cafetaria, tijdens activiteiten, …
 • Probeer aanwezig te zijn tijdens de extra activiteiten die de club organiseert (eetdag, afsluitdag, kerststage, Herenstraat kermis, …). Deze vormen  een  belangrijke  bron  van  inkomsten  voor  de Het lidgeld dekt immers niet alle werkingskosten van de club.
 • Bij Cosmo Genk trachten wij onze jeugdspelers te laten doorstromen naar de

We verwachten dan ook van onze jeugdspelers dat ze deze ploegen af en toe komen aanmoedigen tijdens hun wedstrijden. Het volgen van deze wedstrijden kan immers leerrijk zijn en de spelers krijgen zo de kans al kijkend heel wat op te steken.

 • De goede werking van een ploeg staat of valt door de medewerking van de ouders. Elke ploeg heeft nood aan tafelofficials tijdens de wedstrijden en aan een ploegafgevaardigde. Als deze functies niet zijn ingevuld kunnen de wedstrijden immers niet

Het vervullen van deze functies is de verantwoordelijkheid van de ouders van elke ploeg. Het bestuur steunt hen hierin door middel van opleiding en begeleiding.

 

 

 

De tafel offical vult  het  wedstrijdblad  in  tijdens  de  wedstrijden,  is  tijdopnemer  of  24’’ klokoperator.

Een ploegverantwoordelijke heeft onder andere volgende taken:

 • Onderhouden van de wedstrijdmap van de ploeg (licenties en medische fiches, wedstrijdkalender en wedstrijdnummers, licenties tafelfuncties, waskalender).
 • Organiseren van de tafelfuncties en beurtrol was/traktatie.
 • Een beurtrol regelen om bij thuiswedstrijden tijdig aanwezig te zijn om het terrein klaar te maken en na de wedstrijd op te ruimen.
 • Vragen en opmerkingen van de ouders doorspelen naar de coach, jeugdverantwoordelijke of
 • Informatie en uitnodigingen voor nevenactiviteiten verspreiden onder de spelers en eventuele inschrijvingen doorgeven aan het
 • Cafetariadienst plannen/coördineren samen met andere ouders.
 • Cosmo Genk wil graag twee ploegverantwoordelijken per team zodat taken kunnen verdeeld worden.
 • Meld je aan als clubscheidsrechter. Regelmatig worden er opleiding voorzien door de
 • Heb je interesse voor een functie als bestuurslid binnen de club laat dit dan weten aan het bestuur.

 

4.6   ENGAGEMENT SPELERS

 

 • U16: één keer fluiten bij de U10 (1 prestatie)
 • U18: één à twee keer fluiten bij de U10/U12 + één à twee keer ondersteuning bieden bij start2basket (twee prestaties)
 • U21: één à twee keer fluiten bij de U10/U12 + één à twee keer ondersteuning bieden bij start2basket (drie prestaties)
 • Senioren: één à twee keer fluiten bij de U10/U12 + één à twee keer ondersteuning bieden bij start2basket (drie prestaties)

 

Per prestatie krijgt de speler 10 euro betaald.

 

5. GEDRAG, ATTITUDE, REGELS

 

5.1   SPELERS

 

Wat wordt verwacht van de spelers?

 • 100% positieve inzet en vooral bereidheid
 • Respect en beleefdheid altijd, overal en voor
 • Discipline en
 • Luister aandachtig naar de coach, en houd daarbij de basketballen
 • Verdraag opmerkingen van de coach. Ze zijn bedoeld om je iets bij te
 • Sportiviteit t.a.v. medespeler, coach, tegenstander, supporter, tafelofficial en
 • Op de bank moedig je je ploegmaats steeds POSITIEF
 • Bij kennis van de Nederlandse taal wordt deze gehanteerd tijdens trainingen, wedstrijden en in de

 

Wat wordt NIET verwacht van de spelers?

 • Negatieve kritiek op medespelers, coach, begeleiders, scheidsrechters, supporters …
 • Racisme en racistische
 • Opzettelijk of unfaire
 • Verstoren van trainingen van andere ploegen. Blijf rustig aan de kant van het veld totdat je training of wedstrijd

 

 

5.2   OUDERS

 

Wat wordt verwacht van de ouders?

 • Toon interesse in de sport die je kind
 • Stimuleer je kind om maximaal aanwezig te zijn tijdens trainingen en
 • Leer uw kind op tijd aanwezig te zijn bij wedstrijden en
 • Moedig je kind aan om de gedragsregels van de spelers te respecteren (zie hierboven).
 • Ouders betreden nooit het sportterrein maar blijven op de tribunes of in de
 • Moedig de inzet en de inspanningen van uw kind aan, meer dan de pure prestatie en de winst of het verlies van de
 • Stimuleer uw kind om de coach in vertrouwen te nemen. Denk eraan dat alles in functie staat van een globale basketbal- en pedagogische
 • Heb respect voor de mensen die uw kind de kans bieden om basketbal te spelen: de coaches, de bestuursleden en de vrijwilligers binnen de
 • Wees

 

Wat wordt NIET verwacht van de ouders?

 • Te veel sportieve druk zetten op uw kind: blijf
 • Kinderen of ploegen met elkaar
 • Kinderen
 • Blijf ouder, de coach zit
 • Supporter voor de ploeg van uw kind en niet tegen het andere
 • Verbaal of fysiek geweld, racisme en vulgariteiten t.a.v. supporters, spelers, scheidsrechters of officials worden niet

 

 

5.3   COACHES

 

Wat wordt verwacht van de coaches?

 • De coach leidt het team-gebeuren in goede banen door allerhande afspraken te maken om trainingsactiviteiten en wedstrijden vlot te laten verlopen. Hij wordt daarbij geholpen door de ploegafgevaardigde en het
 • Geeft het goede
 • Is streng en
 • Eist inzet en discipline tijdens trainingen en
 • Tracht positief te coachen en motiveert de
 • Betrekt alle spelers (differentieer indien nodig).
 • Structureert de trainingen en maakt een
 • Zorgt voor gevarieerde trainingen in een veilige
 • Zorgt dat de functionele afspraken worden nageleefd (zie paragraaf 4.1, 4.2 en 3).

 

 • De coach houdt in het achterhoofd dat zeker tot en met de U14 het spelen in ploegverband en de vorming van de basket “Fundamentals” belangrijker zijn dan het winnen van de matchen.
 • Ziet er op toe dat elke speler die op het wedstrijdblad staat in principe speelt. In specifiek omstandigheden kan hierop een uitzondering gemaakt worden. De coach neemt hierin de eindbeslissing.

Wat het aantal speelminuten betreft dient de coach rekening te houden met: aanwezigheid op trainingen en wedstrijden, attitude, inzet tijdens de trainingen, technische vaardigheid, disciplinaire afspraken, wedstrijdverloop.

 • Bij een tekort aan spelers op wedstrijd (of training) kan een speler van een andere ploeg gevraagd worden mits die speelgerechtigd is. Eerst bespreken de coaches van de betreffende ploegen dit voordat de speler zelf hierover wordt
 • De coach ijvert ervoor om met de toegewezen ploeg de sportieve doelstellingen van de club te
 • Bespreekt problemen zo snel mogelijk met de spelers (en of ouders). Indien een probleem escaleert, contacteer hij/zij de sportief coördinator of het
 • De coaches zijn beschikbaar op vraag van het sportief comité met het oog op eventuele tussentijdse evaluaties of andere besprekingen in verband met hun
 • Halverwege het seizoen wordt een evaluatievergadering belegd met de coaches om de vorderingen van de spelers te bespreken. Dit kan leiden tot een herindeling van de ploegen en/of toewijzing van spelers aan een andere
 • Volgt bijkomende opleidingen en clinics. De club komt tussen in de gemaakte

 

Wat wordt NIET verwacht van de coaches?

 • Kritiek geven of kritiek dulden op scheidsrechters, spelers, tafelofficials, publiek of
 • Onrealistische doelen vooropstellen voor je

 

 

 

6. VRAGEN, PROBLEMEN

 

Waar mensen samen werken en samen sporten rijzen vragen, zijn er diverse bedenkingen en ideeën en komen ook af en toe ontevredenheden en klachten naar voor. Uit deze veelheid en verscheidenheid aan ideeën kunnen we allen leren. Vandaar dat het belangrijk is open te staan voor de mening van de andere en je eigen mening constructief te verwoorden.

Een goed en persoonlijk gesprek, soms best los van een wedstrijd of training, kan wonderen doen. Tracht daarom, waar mogelijk, elkaar rechtstreeks aan te spreken.

Soms lukt het echt niet het probleem rechtstreeks met de betrokken persoon uit te praten. In die omstandigheden kan je uiteraard altijd bij de coach van de ploeg, de ploegafgevaardigde, het sportief comité of het bestuur terecht.

 

 

 

7. TUCHT, SCHADE, SANCTIES

 

 • Breng de naam van de club niet in Indien dit gebeurt, zal het lid zich daaromtrent bij het bestuur dienen te verantwoorden; in voorkomend geval wordt een sanctie opgelegd. Dit geldt ook voor ouders/familie van minderjarige spelers.
 • Mogelijke gedragingen die in onze club niet getolereerd worden en aanleiding kunnen geven tot een sanctie:
  • Het voortdurend stellen van onbehoorlijk en ongepast gedrag tijdens trainingen, wedstrijden of in de
  • Het hardnekkig weigeren om sportieve of bestuurlijke beslissingen op te
  • Het openlijk in vraag stellen van de neutraliteit en de objectiviteit van bestuursleden, coaches en leden van de sportieve
  • Het stellen van onsportief gedrag op trainingen, tijdens wedstrijden of tijdens de aanwezigheid in de
  • Het eigenbelang voortdurend laten primeren op het team- of
  • Discriminatie en
 • Het materiaal van de club of het ter beschikking gestelde materiaal in de sporthal, de bezittingen van anderen en van jezelf, uitrusting en accommodatie, worden met de meeste zorg behandeld. Kosten van eventuele aangebrachte schade zullen worden verhaald op het
 • Indien de sanctie zwaarwichtig is en leidt tot een schorsing of zelfs uitsluiting gelden de regels van de VBL: VAD Titel III art 93, 94 en 95 en de hierop aangebrachte
 • Een lid dat tijdens een wedstrijd wordt uitgesloten zal in principe de eventuele boetes en/of procedurekosten zelf moeten
 • Alle andere boetes kunnen afhankelijk van de context ook op de spelers (of hun ouders) worden verhaald.

 

 

 

8. SLOT

 

 • Bij de ondertekening van de aanvraag tot aansluiting en vergunning verklaart het lid zich akkoord met het Huishoudelijk Reglement zoals het gepubliceerd werd op de website “http://www.cosmogenkbbc.be”.
 • Alle niet in het onderhavig reglement voorziene feiten of voorvallen, zullen door het dagelijks bestuur in een sportieve geest worden besproken en
 • Het huishoudelijk reglement kan elk werkjaar door het dagelijks bestuur worden bijgestuurd of aangepast.